Cechy rzemieślnicze? Dołącz, naprawdę warto!

Członkowstwo w cechu rzemieślniczym z trudem odzyskuje blask minionej epoki. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, biorąc pod uwagę fakt licznych korzyści wynikających z członkowstwa w lokalnej organizacji.

Cechy rzemieślnicze to organizacje samorządowe zrzeszające rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów. Rzemieślnikiem nazywamy osobę fizyczną wykonującą zawód, udokumentowany stosownymi kwalifikacjami potwierdzającymi umiejętność prowadzenia danej działalności gospodarczej. Charakterystyczne dla rzemiosła są niewielka skala oraz rozmiar ograniczający się zazwyczaj do usług prowadzonych przy własnych gospodarstwach domowych. Inicjatywa cechu ma na celu prowadzenie szerokorozumianej działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej, wobec wszystkich swych członków.

To przede wszystkim reprezentowanie interesów tych małych, jedno lub kilkuosobowych firm wobec organów władzy i administracji oraz sądów. W skali lokalnej i regionalnej, rzemieślnicy Ci są bowiem dotykani przez te same problemy, biurokrację, czy nieprecyzyjne, a wręcz złe prawo. Działając w imieniu stowarzyszenia posiadają jednak większą siłę przebicia, niż pojedynczy przedsiębiorca. Wspólnie mogą walczyć o swoje prawa i statut. W podobny sposób układa się kontakty z kontrahentami. Stanowisko całej wspólnoty rzemieślniczej może skutecznie zawalczyć o niższe ceny materiałów i półproduktów. Dostawca, mając do wyboru utratę kilkunastu kontrahentów jest bardziej skłonny do ugodowych negocjacji.

Cechy utrwalają więzi środowiskowe, postawę zgodną z zasadami etyki i godnością rzemiosła. Realizują zadania z zakresu oświaty w celu zapewnienia wykwalifikowanych pracowników dla danego rzemiosła. Organizują kursy doszkalające celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków. W środowiskach małych miast i wsi są często jedynymi instytucjami aktywizującymi miejscową społeczność. Współuczestniczą wraz z lokalną administracją w organizacji gminnego życia kulturalnego. Członkostwo w cechu to również prestiż i swego rodzaju promocja, mająca niebagatelny wpływ na wizerunek naszej marki i tworzonych przez nas produktów. W społeczności lokalnej oraz dla wielu odbiorców, jest uznawane jako gwarancja solidności i wysokiej jakości. A mały przedsiębiorca, będący z cechu, jawi się jako specjalista danego rzemiosła, bezgranicznie oddany swojej pracy, którą traktuje jak pasje. W dzisiejszych czasach ogromnej konkurencji, staje się to wartością nie do przecenienia.

Na szczeblu regionalnym, cechy zrzeszają się w izby rzemieślnicze. Wybrane władze, podobnie jak cechy wobec swych członków, reprezentują zrzeszone organizacje i członków wobec organów władzy regionalnej i administracji publicznej. Działają na rzecz ochrony ich interesów, udzielają pomocy doradczej, marketingowej i szkoleniowej. Zajmują się tworzeniem warunków sprzyjających działalności reklamowej i promocji w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej. Organizują i prowadzą współpracę z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą, realizując przedsięwzięcia z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspólnego organizowania targów, konferencji, wymiany mistrzów i uczniów, wspólnej promocji obu regionów, wymiany informacji i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorstwami rzemieślniczymi.

Ustawową organizacją zrzeszającą izby rzemieślnicze i cechy oraz reprezentujących ich interesy jako pracodawców jest Związek Rzemiosła Polskiego. I co najważniejsze, poprzez wspomniane organy terenowe, deleguje on przedstawicieli rzemiosła do organów doradczych administracji publicznej, mając tym samym realny wpływ na treść i jakość decyzji władz regionalnych i państwowych. Właściwi ministrowie są wręcz zobowiązani do zasięgania opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła.

Warto organizować się i wstępować do cechów. Przynależność do grona rzemieślników, w odróżnieniu od samorządów zawodowych jest dobrowolna. Władze wybierane są w sposób demokratyczny, co powoduje, iż cechy z największą liczbą członków posiadają większe możliwości w ramach izb rzemieślniczych, a pośrednio w Krajowej Izbie Rzemieślniczej.

Gorąco zachęcam i zapraszam. Rzemieślnicy wstępujcie do cechów. Razem zadbajmy o naszą profesję i przyszłość. Wspólnie, naprawdę możemy więcej.

Autor: Marcin Pawlak
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
Właściciel Stolpaw

Nasze firmy