Refundacja

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP informuje, iż zgodnie z decyzją Komendanta Głównego  OHP wznawia zawieranie umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczennie społeczne. Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały na ten cel dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej

UWAGA!!! ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI

Ochotnicze Hufce Pracy dokonują zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  (z uwzględnieniem wykazu zawodów), do wysokości najniższych stawek określonych w przepisach obowiązujących w okresie, za który dokonywana jest refundacja na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a pracodawcą.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951 z późn. zm.), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmowała wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych (młodocianym zgodnie z Kodeksem pracy racy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat -art. 190 § 1 KP). Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji  i Pracy Młodzieży.

Refundowane Pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe niż procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego  od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - 4%
 • w drugim roku nauki - 5%
 •  w trzecim roku nauki - 6%
 •  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia  zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 99, poz. 1001).
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu Pracy
 • złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej (przed podpisaniem umowy z młodocianym)

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada:

 • wniosek o zawarcie umowy o refundację,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora praktycznej zawodu,
 • oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych,
 • formularz o pomocy publicznej innej niż de minimis

oraz do 30 listopada:

 • kopie umów o pracę z pracownikami młodocianymi zawarte na czas nieokreślony,
 • świadectwo pracy młodocianego jeśli zaliczono mu okres nauki u innego pracodawcy

Termin 15 listopada nie dotyczy zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w przypadkach określonych w § 3 ust. 9, tj:

 • Ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • Reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • Orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

 • Nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych
 • Młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZA BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM PRACODAWY ORAZ DATĄ

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży kopii umów o pracę zawartych z młodocianymi  i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o refundację, zawiera z pracodawcą umowę refundacyjną. Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego.

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę  po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Warunkiem zawarcia umowy o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu,  zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będzie otrzymanie na ten cel środków z budżetu państwa na dany rok kalendarzowy.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży następujące dokumenty:

 • Wniosek o dokonanie refundacji,
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składem na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • Kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (odcinek "51" ),
 • Kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne (druk DRA),
 • Informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia.

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

AKTUALNOŚCI W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI

ZMIANY W REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Dz.U.235 poz. 1601 z dnia 19 grudnia 2008 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom nastąpiła zmiana w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, w którym mowa jest, iż pomoc udzielana jest do dnia 31 grudnia 2013 roku, natomiast realizacja podpisywanych w tym czasie umów nastąpi nie później, niż do dnia 31 lipca 2016 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PKD

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracodawców składających wnioski o zwarcie umowy refundacyjnej o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD. Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje tylko nowe oznaczenie PKD i tylko takie będą przyjmowane we wnioskach o zawarcie umowy refundacyjnej, które składają Państwo do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – (Dz. U. 2010 Nr 251, poz. 1885) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności  - PKD, (Dz. U. 2009 Nr 59, poz. 489.)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH PRZEPISÓW REFUNDACJI

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uprzejmie informuje, że nastąpiły zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach prawnych dotyczących realizacji zadania refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym. Nastąpiła zmiana rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie MEN z dnia 24 marca 2010 roku ( Dz. U. 2010 Nr 61, poz. 378) – data wejścia w życie 29 kwietnia 2010 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zmianie uległ wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej który zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 10 Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca dołącza do każdego wniosku o zawarcie umowy o refundację. Aktualnie obowiązujący wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej  znajduję się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704).

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym ( Dz. U. z 2010 nr 244 poz. 1632).

AKTY PRAWNE:

 1. art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141); - pobierz plik
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632); - pobierz plik
 3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 (Dz. U. 2010, nr 53 poz. 312, - pobierz plik ) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704).- pobierz plik
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601); - pobierz plik
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716); - pobierz plik
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517, 518); - pobierz plik
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.); - pobierz plik
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póź. zm..); - pobierz plik
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3). - pobierz plik

Załączone poniżej Pliki do pobrania zawierają zasady i niezbędną dokumentację, którą należy złożyć w celu ubiegania się o refundację:

 1. Wniosek o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 2. Informacja o kosztach
 3. Wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej
 4. Formularz informacji pomocy publicznej
 5. Informacja o numerze konta bankowego
 6. Upoważnienie
 7. Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji na stronie www.mazowiecka.ohp.pl

Nasze firmy