Zadania i cele

 Celami Cechu są:
a) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
b) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, gospodarczej;
c) utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła;
d) wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
e) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.
2. Cele Cech realizuje poprzez:
a) udzielenie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
b) przedstawienie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
c) prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
d) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
e) udzielenie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej i usługowej Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
f) rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
g) prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
h) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział
tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia, a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
i) pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno-epidemiologicznych;
j) dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonywanej przez członka Cechu i wydawanie o tym podmiocie pisemnej opinii;
k) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników cechu i członków ich rodzin;
l) wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
3. Cech swoje cele statutowe realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.