Dla dorosłych

EGZAMINY CZELADNICZE

DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA TYTUŁ CZELADNIKA IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub  w formach pozaszkolnych,
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej,
 3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach,
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin,
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

WYMAGANE DOKUMENTY NA EGZAMIN CZELADNICZY:

Uczeń po Zasadniczej Szkole Zawodowej

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
 3. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 4. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 5. jedna fotografia czytelnie podpisana

 Pracownik młodociany po gimnazjum

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pracowników młodocianych,
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 4. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 5. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 6. jedna fotografia czytelnie podpisana

Pracownik pełnoletni

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły,
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie,
 5. jedna fotografia czytelnie podpisana

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY:

podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.10.2005r.
w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż  24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 1. skierowanie na egzamin praktyczny
 2. dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 3. stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. Podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 1. technologia
 2. maszynoznawstwo
 3. materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIOSŁA NA MINIMUM DWA MIESIĄCE PRZED DATĄ UKOŃCZENIA UMOWY

OPŁATY ZA EGZAMINY CZELADNICZE PRZEPROWADZANE PRZEZ KOMISJE EGZAMINACYJNE IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU

 Stawki opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.  Pobierz.

KOSZTY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.03.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 53 z 2005r. § 11 ust.6: Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego.

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 31 91150002 0010 0006 8329 0001

Powyższe stawki za egzaminy czeladnicze zawierają koszty ubezpieczenia kandydatów zdających egzamin.